Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia

Zvolen

Špecializovaná nemocnica OFTAL poskytuje komplexnú, liečebno-preventívnu oftalmologickú starostlivosť v ambulanciách, operačných sálach a na lôžkach, vybavených špičkovou diagnostickou, operačnou a liečebnou technikou. Komplexnosť oftalmologickej starostlivosti doplňujú služby špecializovanej očnej optiky s poradňou pre slabozrakých a o zrak detí sa staráme v Očnej škôlke v Banskej Bystrici.

Znamená to, že sa na nás môžete obrátiť s akýmkoľvek problémom so zrakom a vieme Vám pomôcť. Podľa kvality a rozsahu oftalmologickej starostlivosti patrí naša nemocnica medzi špičkové oftalmologické kliniky. V menežmente zdravotnej starostlivosti, v operáciách katarakty, v diagnostike a liečbe retinálnych ochorení a glaukómu sme lídrom na Slovensku. Naši lekári sú renomovanými odbornými kapacitami na Slovensku a Európe.

Nemocnica v číslach

Základné informácie

Vývoj počtu pracovníkov

No Data Found

Vývoj počtu operácií

90 % operácií na jednodňovej chirurgii

No Data Found

Vývoj počtu ambulantných vyšetrení

No Data Found

Operácie podľa diagnózy

No Data Found

Oddelenia

Oddelenie diagnostiky a liečby glaukómu

Oddelenie je vybavené komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu glaukómu. Je vyšším konziliárnym pracoviskom pre spádové očné ambulancie. Venujeme sa výskumu a zlepšovaniu diagnostiky, sledovania a liečby glaukómu. Svoje výsledky pravidelne publikujeme. Sme lídrom v laserovej liečbe glaukómu. 

Oddelenie katarakty a JZS

Oddelenie je vybavené komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu katarakty, ochorení viečok, slzných ciest, rohovky a spojovky. Sme lídrom v operácii katarakty na Slovensku, v zavádzaní najmodernejších operačných postupov a materiálov. Naša výlučná spolupráca s renomovanými firmami je zárukou kvality prístrojovej techniky a implantovaných materiálov.

Oddelenie diagnostiky a liečby ochorení sietnice a sklovca

Oddelenie je vybavené komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice, cievovky a sklovca. Sme lídrom v diagnostike a liečbe ochorení sietnice, cievovky a sklovca na Slovensku a v zavádzaní najmodernejších operačných postupov a liečiv.

Operačné sály

OPERAČNÁ SÁLA 1

Vnútroočné operácie: operácie katarakty, glaukómu, sietnice a sklovca, okuloplastické operácie

 • Najvyšší štandard čistoty prostredia
 • 0peračný mikroskop pre operácie predného a zadného segmentu oka – Zeiss
 • Prístroj na operáciu katarakty – Centurion
 • Prístroj na operáciu sietnice a sklovca – Constellation
 • Endolaser
 • Navigačný system pre operácie oka – Verion
 • Live surgery

OPERAČNÁ SÁLA 2

Intravitreálne aplikácie, laserové operácie, kryoaplikácie, okuloplastické operácie

 • Najvyšší štandard čistoty prostredia
 • Operačný mikroskop pre operácie predného a zadného segment oka – Leica
 • Polohovateľný operačný stôl a kreslo
 • Kryoprístroj
 • Laser na cyklofotokoaguláciu
 • Elektrokoagulátor

OPERAČNÁ SÁLA 3

operácie slzných ciest, operácie chalazeí
Doplniť  foto

OPERAČNÁ SÁLA 4

laserové operácie

Doplniť  foto

Aplikačné centrum

Naše aplikačné centrum je lídrom v IVT liečbe na Slovensku. Sme členmi v medzinárodných poradných zboroch a zúčastňujeme sa na medzinárodnom klinickom výskume IVT liečby. Sme lídrom v rozširovaní indikácií IVT liečby, v optimalizácii a individualizácii režimu liečby a v efektívnom menežmente a sledovaní liečby.

Lôžková časť

Lôžková časť pozostáva z komplexu operačných sál pre chirurgiu predného aj zadného segmentu oka a z lôžok na pooperačnú alebo konzervatívnu a diagnostickú lôžkovú starostlivosť. Ako v jednom z prvých očných lôžkových zariadení na Slovensku sa podstatná časť operácií vykonáva formou jednodňovej ambulantnej starostlivosti (JZS), čo je celosvetovým trendom a výrazne zvyšuje efektívnosť využitia technických a personálnych zdrojov.

V roku 2008 organizácia získala certifikát kvality ISO 9001:2000 a od 17.4.2009 je centrum držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008. V hodnotení nemocníc na Slovensku podľa indikátorov kvality je OFTAL od roku 2007 opakovane na prvých miestach.

Komfortné izby 1,2 a 3 lôžkové izby s televízorom, so samostatnou sprchou a s WC.

Oddelenie diagnostiky a liečby glaukómu

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Demjanová
Ďalší lekári: MUDr. Lysina, MUDr. Piaček, MUDr. Štefančíková

Pri každej dispenzárnej kontrole raz za 2-3 mesiace vykonávame nasledovné vyšetrenia:

 • Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti (CZO)
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku (VOT) – tonometria bezkontaktná a aplanačná
 • Vyšetrenie hrúbky rohovky – pachymetria (PA)
 • Biomikroskopia oka na štrbinovej lampe
 • Vyšetrenie očného pozadia – oftalmoskopia
 

Raz za 6-12 mesiacov, alebo pri progresii ochorenia vykonávame ďalšie vyšetrenia:

 • Denná tlaková krivka VOT a hodnotenie diastolického perfúzneho tlaku DPT
 • Vyšetrenie slzivosti
 • Vyšetrenie komorového uhla – gonioskopia
 • Vyšetrenie terča zrakového nervu (TZN)
 • OCT analýza vrstvy nervových vláken TZN a priľahlej sietnice
 • OCT analýza gangliových buniek makuly
 • OCT analýza predného segmentu oka a komorového uhla
 • Vyšetrenie zorného poľa – perimetria (PE)
 

Liečbu individualizujeme podľa typu a pokročilosti glaukómu a podľa preferencií pacienta.

 • Medikamentózna liečba spočíva v pravidelnej aplikácii očných kvapiek na zníženie očného tlaku. Môže ísť o monoterapiu alebo kombinovanú liečbu.
 • Operačná liečba môže nahradiť alebo doplniť medikamentóznu liečbu. Spočíva v laserovej alebo incíznej technike zameranej na zlepšenie cirkulácie, odtoku vnútroočnej tekutiny, alebo na zníženie jej tvorby.
 

V ŠN Oftal vykonávame všetky typy operácie glaukómu sú to:

 • Laserové operačné techniky – selektívna laserová trabekuloplastika (SLT), 
 • YAG laserová iridotómia (YAG IT)
 • Cyklodeštrukčné operačné techniky – cyklofotokoagulácia, cyklokryoterapia (CPC, CC)
 
V oblasti diagnostiky, prevencie a liečby glaukómu sme ukončili štúdie o význame 24 hodinového monitoringu vnútroočného tlaku. Publikovali sme prvé skúsenosti so selektívnou laserovou trabekuloplastikou (SLT) na Slovensku. Hodnotili sme účinnosť liečby fixnými kombináciami antiglaukomatík a vplyv operácie katarakty na liečbu glaukómu. Publikovali sme výsledky laserovej cyklofotokoagulácie (CPC).  Sledujeme vplyv anatomických odchyliek pri posudzovaní závažnosti tomografie zrakového nervu (OCT). Implementovali sme do praxe program syntézy anatomických a funkčních zmien při posudzovaní pokročilosti glaukómu (FORUM) a program elektronickej dispenzárnej karty pacienta, čo nám umožnilo počas pandémie Covid implementovať program kontinuálního menežmentu a liečby pacientov na diaľku. 

Oddelenie katarakty a biometrie

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Ondrejková ml.
Ďalší lekári: MUDr. Ondrejková PhD, MUDr. Gajdošová, MUDr. Homolová

Liečba katarakty je operačná. Vykonávame mikroincíznu fakoemulzifikáciu s implantáciou najkvalitnejších vnútroočných šošoviek. 

 • Operujeme na špičkových prístrojoch s maximálnou bezpečnosťou, efektívnosťou a šetrnosťou ku tkanivám oka (CENTURION). 
 • Implantujeme najkvalitnejšie foldovateľné šošovky (VOŠ), ktoré umožňujú implantáciu cez minimálny rez. Optimálnu dioptrickú hodnotu a polohu VOŠ určujeme pomocou najmodernejšej prístrojovej techniky. Implantujeme najvhodnejšie šošovky presne na mieru. 
 • Operácie vykonávajú renomovaní chirurgovia, ktorí úspešne riešia aj tie najzložitejšie operácie oka.
 

Pred operaciou katarakty sa vykonávajú nasledovné vyšetrenia:

 • Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti (CZO)
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku (VOT)
 • Vyšetrenie refrakcie oka autorefraktometrom (AR)
 • Meranie dioptrickej sily okuliarových šošoviek – fokometria
 • Vyšetrenie topografie rohovky
 • Optická biometria oka a výpočet VOŠ – (IOL Master, ARGOS, Verion)
 • UZ biometria oka – UZ A,B scan
 • Biomikroskopia oka na štrbinovej lampe
 • Vyšetrenie očného pozadia – oftalmoskopia
 • Biomikroskopia endotelu rohovky
 

Po operácii katarakty svojich pacientov dispenzarizujeme. Raz ročne vykonávame.

V oblasti chirurgie katarakty sme publikovali štúdiu výsledkov operácií katarakty pri pseudoexfoliatívnom syndróme, porovnávaciu štúdiu efektívnosti pulznej a lineárnej fakomulzifikácie katarakty, prínos torzného faka k efektivite fakoemulzifikácie katarakty.  Publikovali sme štúdiu o vplyve žltého filtra na poruchy spánku a prvé skúsenosti s implantáciou fotochromatickej šošovky.. Publikovali sme výsledky operačnou ranou indukovaného astigmatizmu a štúdiu vplyvu vysadenia liečby alfa blokátormi 2 týždne pred operáciou katarakty na manifestáciu IFS, syndrómu flotujúcej dúhovky. Publikovali sme štúdiu o prínose IP a ASM systému pre bezpečnost a účinnost fakoemulzifikácie katarakty. Publikovali sme výsledky implantácií torických šošoviek a výsledky  liečby sekundárnej katarakty. 10 rokov organizujeme školu mikrochirurgie oka. Počas pandémie Covid sme vydali učebnicu aj e-learneng školy mikrochirurgie katarakty.

Oddelenie JZS

Na oddelení sa vykonávajú konziliárne vyšetrenia, liečba, predoperačná príprava a pooperačné kontroly ochorení šošovky, rohovky, spojovky, slzných ciest a viečok. 

Pri každom vyšetrení vykonávame základné vyšetrenia:

 • Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti (CZO)
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku (VOT)
 • Vyšetrenie refrakcie oka autorefraktometrom (AR)
 • Biomikroskopia na štrbinovej lampe

 

V prípade potreby vykonávame doplňujúce vyšetrenia:

 • Meranie dioptrickej sily okuliarových šošoviek – fokometria
 • Určenie refrakcie
 • Vyšetrenie topografie rohovky
 • Optická biometria oka a výpočet VOŠ – (IOL Master, ARGOS, Verion)
 • UZ biometria oka – UZ A,B scan
 • Vyšetrenie očného pozadia – oftalmoskopia, panfundoskopia
 • Biomikroskopia endotelu rohovky
 • Test slzivosti
 • Vyšetrenie farbocitu
 • Fotodokumentácia na fotoštrbinovej lampe

 

Operácie ochorení viečok, plastické operácie viečok, operácie slzných ciest a operácie pterygia vykonávame po adekvátnej predoperačnej liečbe. Všetky operácie vykonávame pod mikroskopom. 

 

Oddelenie retiny

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Šusterová
Ďalší lekári: MUDr. Gajdošová, MUDr. Ondrejková ml, MUDr. Ing. Pejchalová

Liečba ochorení sietnice, cievovky a sklovca v ŠN Oftal je komplexná. U pacientov kombinujeme všetky typy liečby s cieľom dosiahnuť optimálny výsledok miniinvazívnymi metódami:

 • Medikamentózna liečba spočíva v injekčnej aplikácii liekov do sklovca.
 • Laserová liečba sietnice sa vykonáva na najmodernejších diodových laseroch. Vykonávame cielené, fokálne ošetrenia a panretinálne koagulácie sietnice (PRP). Na PRP využívame PATTERN LASER (PASCAL), ktorý výrazne zvyšuje bezpečnosť a efektívnosť liečby, skracuje operwčný čas a znižuje záťaž pre pacienta.
 • Kryoterapia sa využíva na ošetrenie periférie sietnice.
 • Pars plana vitrektómia (PPV) znamená odstránenie patologicky zmeneného sklovca a patologických zmien z povrchu sietnice a zo sietnice. Umožňuje ošetrenie sietnice a cievovky elektrokoaguláciou, laserom alebo kryom. PPV končí aplikáciou náhradné-ho roztoku, plynu alebo silikónového oleja do sklovcového priestoru. PPV sa vykonáva najmodernejšou operačnou technikou ( CONSTELLATION) s použitím najkvalitnejších zobrazovacích systémov.
 • Sme lídermi na Slovensku v mikroincíznej 23G a 25G PPV ochorení makuly. Máme prvé publikované výsledky komplexnej liečby diabetickej retinopatie a stratégie liečby DEM, prvé publikované výsledky TAE režimu liečby VPDM, prvé publikované výsledky anti VEGF liečby cievnych oklúzií sietnice. Jediný na Slovensku máme register intravitreálnej liečby a elektronické dispenzárne karty.


V retinálnych ambulanciách vykonávame nasledovné vyšetrenia:

 • Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti (CZO)
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku (VOT)
 • Vyšetrenie metamorfopsie, Amsler
 • Vyšetrenie refrakcie oka autorefraktometrom (AR)
 • Biomikroskopia oka na štrbinovej lampe
 • Vyšetrenie očného pozadia – oftalmoskopia
 • Vyšetrenie na funduskamere, alebo na širokouhlej funduskamere UWF
 • Angiografia oka (FAG, AOCT)
 • OCT vyšetrenie makuly a TZN


V oblasti vitreoretinálnej chirurgie sme publikovali prvé skúsenosti s bezstehovou technikou pars plana vitrektómie (PPV), prvé skúsenosti s PPV v režime JZS a výsledky efektivity PPV pre proliferačnú diabetickú retinopatiu ( PDR ). Publikovali sme štúdie efektivity operácií diery makuly a štúdiu efektivity operácií epiretinálnych membrán.Najviac štúdií sme publikovali v oblasti diagnostiky a liečby ochorení sietnice. Sú to štúdie efektivity IVT liečby podľa aplikovaných liečiv a podľa sledovaných ochorení.

Aplikačné centrum

Vedúci lekár aplikačného centra: MUDr. Ing. Pejchalová
Ďalší lekári: MUDr. Šusterová, MUDr. Benediktyová, MUDr. Štefančíková

 V aplikačnom centre vykonávame nasledovné vyšetrenia:

 • Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti (CZO) na ETDRS optotype
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku (VOT)
 • Biomikroskopia oka na štrbinovej lampe
 • OCT vyšetrenie makuly a TZN


V prípade potreby vykonávame doplňujúce vyšetrenia:

 • Vyšetrenie na funduskamere, alebo na širokouhlej funduskamere UWF
 • Angiografia oka (FAG, AOCT)

Po vyhodnotení aktivity ochorenia vykonáme aplikáciu a určíme termín ďalšej návštevy.  


Najviac štúdií sme publikovali v oblasti diagnostiky a liečby ochorení sietnice. Sú to štúdie efektivity IVT liečby podľa aplikovaných liečiv a podľa sledovaných ochorení. 

 • Účinnosť anti VEGF pri VPDM
 • Účinnosť anti VEGF pri DEM
 • Účinnosť anti VEGF pri RVO
 • Účinnosť anti VEGF pri PPV
 • Účinnosť anti VEGF pri iných ochoreniach
 • Účinnosť  IVT Triam
 • Účinnosť IVT Ozurdex
 • Register IVT liečby
 • Účinnosť Anti VEGF a laseru pri DEM
 • Účinnosť anti VEGF a laseru pri RVO