Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia

Zvolen

Špecializovaná nemocnica OFTAL poskytuje komplexnú, liečebno-preventívnu oftalmologickú starostlivosť v ambulanciách, operačných sálach a na lôžkach, vybavených špičkovou diagnostickou, operačnou a liečebnou technikou. Komplexnosť oftalmologickej starostlivosti doplňujú služby špecializovanej očnej optiky s poradňou pre slabozrakých a o zrak detí sa staráme v Očnej škôlke v Banskej Bystrici.

Znamená to, že sa na nás môžete obrátiť s akýmkoľvek problémom so zrakom a vieme Vám pomôcť. Podľa kvality a rozsahu oftalmologickej starostlivosti patrí naša nemocnica medzi špičkové oftalmologické kliniky. V menežmente zdravotnej starostlivosti, v operáciách katarakty, v diagnostike a liečbe retinálnych ochorení a glaukómu sme lídrom na Slovensku. Naši lekári sú renomovanými odbornými kapacitami na Slovensku a Európe.

Nemocnica v číslach

Základné informácie

Vývoj počtu pracovníkov

No Data Found

Vývoj počtu operácií

90 % operácií na jednodňovej chirurgii

No Data Found

Vývoj počtu ambulantných vyšetrení

No Data Found

Operácie podľa diagnózy

No Data Found

Oddelenia

Oddelenie diagnostiky a liečby glaukómu

Oddelenie je vybavené komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu glaukómu. Venujeme sa výskumu a zlepšovaniu diagnostiky, sledovania a liečby glaukómu. Svoje výsledky pravidelne publikujeme. Sme lídrom v laserovej liečbe glaukómu.

Vďaka efektívnemu systému dispenzarizácie a liečby potrebuje väčšina našich pacientov ošetrenie maximálne 2 krát denne a kontrolu maximálne 2 krát ročne.

Oddelenie katarakty, bIOMETRIE a JZS

Oddelenie je vybavené komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu katarakty, ochorení viečok, slzných ciest, rohovky, spojovky a orbity. Sme lídrom v operácii katarakty na Slovensku, v zavádzaní najmodernejších operačných postupov a materiálov. 

Naša výlučná spolupráca s renomovanými firmami je zárukou kvality prístrojovej techniky a implantovaných materiálov.

Oddelenie diagnostiky a liečby ochorení sietnice a sklovca

Oddelenie je vybavené komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice, cievovky a sklovca. 

Sme lídrom v diagnostike a liečbe ochorení sietnice, cievovky a sklovca na Slovensku a v zavádzaní najmodernejších operačných postupov a liečiv. 

OPERAČNÉ SÁLY

Naše operačné sály majú najvyšší štandard čistoty prostredia. Sú vybavené najkvalitnejšou operačnou a zobrazovacou technikou. Implantujeme len najkvalitnejšie a najbezpečnejšie implantáty. 

Sme lídrom v zavádzaní nových prístrojov, nástrojov, operačných postupov a materiálov. Sme centrom excelencie operácie katarakty a operácií sietnice a sklovca. 

APLIKAČNÉ CENTRUM

Naše aplikačné centrum je lídrom v IVT liečbe na Slovensku. Sme členmi v medzinárodných poradných zboroch a zúčastňujeme sa na medzinárodnom klinickom výskume IVT liečby. Sme lídrom v rozširovaní indikácií IVT liečby, v optimalizácii a individualizácii režimu liečby a v efektívnom manažmente a sledovaní liečby.

Jediný na Slovensku máme register intravitreálnej liečby

LôžKOVá čASť

Lôžková časť pozostáva z komplexu operačných sál pre chirurgiu predného aj zadného segmentu oka a z lôžok na pooperačnú alebo konzervatívnu a diagnostickú lôžkovú starostlivosť. V roku 2008 organizácia získala certifikát kvality ISO 9001:2000 a od 17.4.2009 je centrum držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008. 

V hodnotení nemocníc na Slovensku podľa indikátorov kvality je OFTAL od roku 2007 opakovane na prvých miestach.

Oddelenie diagnostiky a liečby glaukómu

Vedúca lekárka: Demianová Daniela
Sekundárna lekárka: Zdútová Jana
Sestra: Hradňanská Miriam

Pri kontrole vykonávame nasledovné vyšetrenia:

 • Vyšetrenie refrakcie (AR)
 • Vyšetrenie najlepšej korigovanej centrálnej zrakovej ostrosti (NKCZO)
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku (VOT) – tonometria bezkontaktná a aplanačná
 • Vyšetrenie hrúbky rohovky – pachymetria (PA)
 • Biomikroskopia oka na štrbinovej lampe
 • Vyšetrenie očného pozadia – oftalmoskopia
 • Vyšetrenie nervových vláken, zrakového nervu a sietnice na OCT (RNFL, CD, DA, GA/GM, CRT/MRT, V)
 • Vyšetrenie zorného poľa na perimetri ( VFI,MD,PSD a RF)
 • Vyšetrenie slzivosti, kvality slzného filmu a Meibom. žliaz (Schirmer, BUT, M)

Pri progresii ochorenia vykonávame ďalšie vyšetrenia pri hospitalizácii

 • Denná tlaková krivka VOT a záťažové testy (DTK)
 • Hodnotenie diastolického perfúzneho tlaku (DPT)
 • Kvalita ošetrovania a adhezivita ku liečbe (compliance)
 • Vyšetrenie komorového uhla – gonioskopia (Gonio)
 • OCT vyšetrenie predného segmentu oka (OCT PS)
 • Ďalšia biometria oka (Argos, TOPO, WFFK, UZ )

Liečbu individualizujeme podľa typu a pokročilosti glaukómu a podľa preferencií pacienta.

 • Medikamentózna liečba spočíva v pravidelnej aplikácii očných kvapiek na zníženie očného tlaku. Môže ísť o monoterapiu alebo kombinovanú liečbu.
 • Operačná liečba môže nahradiť alebo doplniť medikamentóznu liečbu. Spočíva v laserovej alebo incíznej technike zameranej na zlepšenie cirkulácie, odtoku vnútroočnej tekutiny, alebo na zníženie jej tvorby.

V ŠN Oftal vykonávame všetky typy operácie glaukómu sú to:

 • Selektívna laserová trabekuloplastika (SLT), 
 • YAG laserová iridotómia (YAG IT)
 • Cyklofotokoagulácia, cyklokryoterapia (CPC, CC)
 • Incízne operácie glaukómu (BI, SP, Express )
 • Operácia katarakty na zlepšenie glaukómu (F+VOŠ)

Vedecko-výskumná činnosť v oblasti glaukómu:

V oblasti diagnostiky, prevencie a liečby glaukómu sme ukončili štúdie o význame 24 hodinového monitoringu vnútroočného tlaku. Publikovali sme prvé skúsenosti so selektívnou laserovou trabekuloplastikou (SLT) na Slovensku. Hodnotili sme účinnosť liečby fixnými kombináciami antiglaukomatík a vplyv operácie katarakty na liečbu glaukómu. Publikovali sme výsledky laserovej cyklofotokoagulácie (CPC).  Sledujeme vplyv anatomických odchyliek pri posudzovaní závažnosti tomografie zrakového nervu (OCT). Implementovali sme do praxe program syntézy anatomických a funkčních zmien při posudzovaní pokročilosti glaukómu (FORUM) a program elektronickej dispenzárnej karty pacienta, čo nám umožnilo počas pandémie Covid implementovať program kontinuálního menežmentu a liečby pacientov na diaľku. 

Oddelenie katarakty, biometrie a JZS

Vedúce lekárky: Ondrejková Marta PhD, Gajdošová Monika, Havlíček-Ondrejková Marta
Sekundárna lekárka: Rajnohová Diana
Sestra: Hrdličková Katarína
Biometria: Kvasničková Denisa

Pri každom vyšetrení vykonávame základné vyšetrenia:

 • Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti (CZO)
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku (VOT)
 • Vyšetrenie refrakcie oka autorefraktometrom (AR)
 • Biomikroskopia na štrbinovej lampe

 

V prípade potreby vykonávame doplňujúce vyšetrenia:

 • Meranie dioptrickej sily okuliarových šošoviek – fokometria (FOKO)
 • Určenie korekcie, citlivosti na kontrast, farbocitu a metamorfopsie
 • Vyšetrenie topografie rohovky (TOPO), pachymetria rohovky (PA)
 • Optická biometria oka a výpočet VOŠ (IOL Master)
 • Optická biometria oka, výpočet VOŠ a navigácia ( ARGOS, Verion)
 • UZ biometria oka – UZ A,B scan
 • Vyšetrenie očného pozadia – oftalmoskopia, panfundoskopia
 • Biomikroskopia endotelu rohovky (Endotel)
 • Testy slzivosti (Schirmer, BUT)
 • Fotodokumentácia na fotoštrbinovej lampe alebo funduskamere
 • OCT biometria, perimetria, exoftalmometria

 

Operačné zákroky JZS

Operácie ochorení viečok, plastické operácie viečok, operácie slzných ciest, operácie pterygia a chalazea vykonávame po adekvátnej predoperačnej príprave a liečbe. Všetky operácie vykonávame mikrochirurgickou technikou. Operácie sekundárnej katarakty vykonávame LASERom.

 

Operácie katarakty

Operácie katarakty vykonávame mikroincíznu fakoemulzifikáciu s implantáciou najkvalitnejších a najbezpečnejších vnútroočných šošoviek presne na mieru oka každého pacienta

 • Operujeme na špičkových prístrojoch s maximálnou bezpečnosťou, efektívnosťou a šetrnosťou ku tkanivám oka (CENTURION).
 • Implantujeme najkvalitnejšie foldovateľné šošovky (VOŠ), Clareon, Clareon Toric, Acrysof, Acrysof Toric, Vivity, Vivity Toric, Panoptix, Panoptix Toric, ktoré umožňujú implantáciu cez minimálny rez. Optimálnu dioptrickú hodnotu a polohu VOŠ určujeme pomocou najmodernejšej prístrojovej techniky.
 • Operácie vykonávajú renomovaní chirurgovia, ktorí úspešne riešia aj tie naj-zložitejšie operácie oka.

 

Vedecko-výskumná činnosť v oblasti katarakty

V oblasti chirurgie katarakty sme publikovali štúdiu výsledkov operácií katarakty pri pseudoexfoliatívnom syndróme, porovnávaciu štúdiu efektívnosti pulznej a lineárnej fakomulzifikácie katarakty, prínos torzného faka k efektivite fakoemulzifikácie katarakty. Publikovali sme štúdiu o vplyve žltého filtra na poruchy spánku a prvé skúsenosti s implantáciou fotochromatickej šošovky. Ďalej sme publikovali výsledky operačnou ranou indukovaného astigmatizmu a štúdiu vplyvu vysadenia liečby alfa blokátormi 2 týždne pred operáciou katarakty na manifestáciu IFS, syndrómu flotujúcej dúhovky. Ako prví sme implementovali a hodnotili prínos technických vylepšení operačných prístrojov pre bezpečnost a účinnost fakoemulzifikácie katarakty, systémy inteligentného faka (IP) a aktívneho menežmentu fluidiky (ASM). Publikovali sme výsledky implantácií torických šošoviek a výsledky liečby sekundárnej katarakty. 10 rokov organizujeme školu mikrochirurgie oka. Počas pandémie Covid sme vydali učebnicu aj e-learning školy mikrochirurgie katarakty.

Oddelenie diagnostiky a liečby ochorení sietnice a sklovca

Vedúce lekárky: Gajdošová Monika, Havlíček-Ondrejková Marta
Sekundárne lekárky: Štefančíková Zora, Benediktyová Lucia
Sestra: Balážová Miroslava

Možnosti liečby ochorení sietnice a sklovca:

 • Medikamentózna liečba spočíva v injekčnej aplikácii liekov do sklovca.
 • Laserová liečba sietnice sa vykonáva na najmodernejších diodových laseroch. Vykonávame cielené, fokálne ošetrenia a panretinálne koagulácie sietnice (PRP). Na PRP využívame PATTERN LASER (PASCAL), ktorý výrazne zvyšuje bezpečnosť a efektívnosť liečby, skracuje operačný čas a znižuje záťaž pre pacienta.
 • Kryoterapia sa využíva na ošetrenie periférie sietnice.
 • Pars plana vitrektómia (PPV) znamená odstránenie patologicky zmeneného sklovca a patologických zmien z povrchu sietnice a zo sietnice. Umožňuje ošetrenie sietnice a cievovky elektrokoaguláciou, laserom alebo kryom. PPV končí aplikáciou náhradného roztoku, plynu alebo silikónového oleja do sklovcového priestoru. PPV sa vykonáva najmodernejšou operačnou technikou ( CONSTELLATION) s použitím najkvalitnejších zobrazovacích systémov.


V retinálnych ambulanciách vykonávame nasledovné vyšetrenia:

 • Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti (CZO)
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku (VOT)
 • Vyšetrenie metamorfopsie, Amsler
 • Vyšetrenie refrakcie oka autorefraktometrom (AR)
 • Biomikroskopia oka na štrbinovej lampe
 • Vyšetrenie očného pozadia – oftalmoskopia
 • Vyšetrenie na funduskamere, alebo na širokouhlej funduskamere UWF
 • Angiografia oka (FAG, WF FAG, AOCT)
 • OCT vyšetrenie makuly a TZN


Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:

V oblasti vitreoretinálnej chirurgie sme publikovali prvé skúsenosti s bezstehovou technikou pars plana vitrektómie (PPV), prvé skúsenosti s PPV v režime JZS a výsledky efektivity PPV pre proliferačnú diabetickú retinopatiu ( PDR ). Publikovali sme štúdie efektivity operácií diery makuly a štúdiu efektivity operácií epiretinálnych membrán. Najviac štúdií sme publikovali v oblasti diagnostiky a liečby ochorení sietnice. Sú to štúdie efektivity IVT liečby podľa aplikovaných liečiv a podľa sledovaných ochorení. Sme lídrami na Slovensku v mikroincíznej 23G a 25G PPV ochorení makuly. Máme prvé publikované výsledky komplexnej liečby diabetickej retinopatie a stratégie liečby DEM. Máme prvé publikované výsledky TAE režimu liečby VPDM. Máme prvé publikované výsledky anti VEGF liečby cievnych oklúzií sietnice.

Operačné sály

Operatérky: Ondrejková Marta PhD, Gajdošová Monika, Havlíček-Ondrejková Marta, 
Pejchalová Romana, Demianová Daniela, Homolová Martina

Inštrumentárky: Kubišová Beáta, Kukučková Lucia, Capová Beáta, Katreniaková Monika
Sestra na operačnej sále: Kožáková Ľubica
Sanitárka: Schwartzová Janette

Technické vybavenie operačnej sály č.1:

Technické vybavenie:

 • Operačný mikroskop  – Zeiss Lumera
 • Polohovateľný stôl a kreslo
 • Prístroj na operáciu katarakty – Centurion
 • Prístroj na operáciu sietnice a sklovca – Constellation
 • Endolaser
 • Navigačný system pre operácie oka – Verion

Výkony: operácie katarakty, vitrektómie, operácie sietnice a sklovca, rekonštrukčné operácie predného segmentu oka, operácie glaukómu, plastické operácie viečok a slzných ciest, plastické operácie spojovky, kryooperácie sietnice a vráskovca, operácie prenikajúcich poranení oka

Technické vybavenie operačnej sály č.2:

Technické vybavenie:

 • Operačný mikroskop  – Leica
 • Polohovateľný operačný stôl a kreslo
 • Kryoprístroj
 • Laser na cyklofotokoaguláciu
 • Elektrokoagulátor

Výkony: Intravitreálne aplikácie (IVT), plastické operácie viečok a slzných ciest, kryooperácie sietni-ce a vráskovca, LASER cyklofotokoagulácia (CPC), ošetrovanie povrchových poranení oka 

Aplikačné centrum

Vedúca lekárka: Pejchalová Romana
Sekundárne lekárky: Štefančíková Zora, Benediktyová Lucia, Homolová Martina
Sestry: Ďurišová Marcela, Kirschnerová Eva

V aplikačnom centre vykonávame nasledovné vyšetrenia:

 • Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti (CZO) na ETDRS optotype
 • Vyšetrenie vnútroočného tlaku (VOT)
 • Biomikroskopia oka na štrbinovej lampe
 • OCT vyšetrenie makuly a TZN


V prípade potreby vykonávame doplňujúce vyšetrenia:

 • Fotodokumentácia (FK, WFFK)
 • Angiografia oka (FAG, AOCT)
 • Výter z oka, vyšetrenie slzivosti, vyšetrenie na Amslerovej mriežke


Po vyhodnotení aktivity ochorenia podľa výsledkov horeuvedených vyšetrení a ich zápise do dispenzárnej karty pacienta, vykonáme operačný zákrok, ošetrenie oka a určíme termín ďalšej návštevy.


Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:

Naše aplikačné centrum sa už od svojho vzniku podieľa na medzinárodnom klinickom výskume efektívnosti a bezpečnosti vývojových liečiv na intravitreálnu aplikáciu. Okrem toho sledujeme a publikujeme vlastné štúdie efektivity IVT liečby podľa aplikovaných liečiv, režimu liečby a podľa sledovaných ochorení. Máme prvé publikované výsledky komplexnej liečby diabetickej retinopatie a stratégie liečby diabetického edému makuly (DEM). Máme prvé publikované výsledky TAE režimu liečby VPDM. Máme prvé publikované výsledky anti VEGF liečby cievnych oklúzií sietnice. Publikovali sme účinnosť anti VEGF pri PPV, v kombinácii s LASEROM a pri iných ochoreniach sietnice a sklovca. Publikovali sme výsledky IVT s Triamom a s Ozurdexom. Jediný na Slovensku máme register intravitreálnej liečby a elektronické dispenzárne karty.

Lôžková časť

Prednostka: Ondrejková Marta PhD
Primárka: Gajdošová Monika
Hlavná sestra: Slizová Iveta
Sekundárne lekárky: Zdútová Jana, Rajnohová Diana, Štefančíková Zora, Homolová Martina
Smenové sestry: Porubská Mária, Dorotová Zuzana, Hricová Ľubica, Hroncová Jana, Košíková Erika
Sanitárky: Marková Darina, Bogáňová Alena

Typy hospitalizácií:

 • Diagnostická hospitalizácia pri glaukóme a iných ochoreniach oka
 • Terapeutická hospitalizácia pri zápaloch, úrazoch a cievnych ochoreniach oka
 • Terapeutická hospitalizácia pri operáciách oka

Výkony JZS:

 • Príprava pacientov na operáciu
 • Pooperačné ošetrenie, edukácia, prepustenie do domácej liečby

Výkony v pohotovosti:

 • Vyšetrenie pacienta
 • Poskytnutie prvej pomoci, konzultácia lekára
 • Odoslanie alebo objednanie pacienta na ďalšie lekárske ošetrenie