História OFTAL

Od založenia po súčasnosť

17 rokov ŠN OFTAL

Líder oftalmológie v SR

 • apríl 2003 – jún 2005
 • rozšírenie operačnej činnosti
 • zavedenie fakoemulzifikácie katarakty
 • redukcia lôžok
 • obnova priestorového vybavenia
 • založenie – jún 2005
 • zavedený efektívny menežment
 • stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov
 • doplnenie a obnova prístrojového vybavenia
 • zavedená JZS, zavedené operácie sietnice a sklovca
 • ďalšie rozširovanie operačnej a liečebno-preventívnej činnosti

Komplexná oftalmologická starostlivosť:

 • Všeobecné očné ambulancie
 •  Špecializované očné ambulancie
 • Lôžka
 • Operačné sály
 • Očná optika
 • Očná škôlka
 

Akreditované školiace pracovisko SZU pre vedu, výskum, výchovu a vzdelávanie:

 • 17 rokov komplexnej špecializačnej prípravy lekárov a sestier
 • 17 rokov konziliárnej činnosti a vzdelávania externých lekárov a sestier 
 • 12 rokov organizácia činnosti Vitreoretinálnej sekcie SOS
 • 10 rokov činnosti Školy mikrochirurgie oka
 • 10 rokov účasti na medzinárodnom klinickom výskume
 • 4 roky činnosti Reading centra pre diabetickú retinopatiu
 • Zavádztanie progresívnych postupov menežmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Zavádzanie najmodernejších prístrojov na operácie predného i zadného segmentu oka
 • Zavádzanie najkvalitnejších vnútroočných šošoviek
 • Zavádzanie nových metód sledovania a liečby očných ochorení
 • Zavádzanie nových foriem vzdelávania
 • Rozvojové projekty
 
 

 • Stále zlepšovanie možností účinnosti a bezpečnosti operačnej techniky
 • Líder v zavádzaní progresívnych techník operácie katarakty
 • Líder v zavádzaní zobrazovacích techník a operačnej navigácie
 • Líder v zavádzaní prístrojov najnovšej generácie
 • lineárne, torzné, Inteligentné FAKO,
 • Superinteligentné FAKO
 • Líder v zavádzaní najkvalitnejších materiálov
 • Výchova mladých chirurgov
 

Špičkové optické vlastnosti VOŠ

 • 6mm celistvá optická zóna, monofokálne asférické
 • torické varianty šošoviek na korekciu astigmatizmu
 • šošovky s rozšírenou hĺbkou ostrosti, ktoré prekonali a nahradili multifokĺne a trifokálne šošovky

 

Prevencia fototoxicity slnečného a umelého svetla

 • Hydrofóbny  materiál  s najvyššou optickou transparenciou, kvalitný UV filter a filter a modrého svetla 

 

Optimálny tvar VOŠ, stabilná poloha v oku a prevencia sekundárnej katarakty

 • 6mm celistvá optická zóna s celistvým hranatým okrajom a stabilnými fixačnými elementami

 

Dokonalé zavádzacie systémy, optimálna flexibilita a tvarová stabilita 

 • ľahká a bezpečná implantácia
 
 

 • Stále zlepšovanie možností, účinnosti a bezpečnosti operačnej techniky
 • Líder v zavádzaní bezstehovej techniky PPV
 • Líder v zavádzaní moderných zobrazovacích systémov sietnice a sklovca
 • Líder v chirurgii makuly
 • Líder v komplexnej liečbe cievnych ochorení sietnice
 • Najmodernejšie prístroje
 • Najkvalitnejšie materiály
 • Výchova mladých chirurgov
 

 • Líder v  zlepšovaní možností, účinnosti, bezpečnosti a menežmentu liečby
 • Líder v metódach efektívneho  menežmentu aplikačného centra
 • Líder v zavádzaní individualizácie režimu liečby
 • Jediný komplexný register výsledkov liečby v SR
 • Najlepšie výsledky liečby
 • Najmodernejšie prístroje
 • Výchova mladých špecialistov
 
 
 • Líder v komplexnej diagnostike a liečbe glaukómu
 • Líder v efektívnom menežmente diagnostiky, sledovania a liečby
 • Prvý elektronický dispenzár pacientov
 • Diagnosticko – terapeutické hospitalizácie
 • Líder v komplexnej laserovej  liečbe glaukómu: YAG, SLT, CPC        
 • Najmodernejšie prístroje
 • Výchova mladých špecialistov
 
 

 

 • Kvalitné prístroje
 • Najmodernejšie elektronické operačné programy
 • Bezchybný servis
 • Špičkové materiály
 • Najmodernejšia liečba
 • Efektívne sledovanie
 • Neustále inovácie

 

Odborné sympóziá a kurzy

 • Okresné semináre
 • Medzinárodné kongresy – VRS
 • Medzinárodné kurzy – Škola mikrochirurgie oka
 

Zdravé očko

 • projekt na včasný záchyt škúlenia a tupozrakosti u detí v škôlkach
 

Reading centum

 • Konziliárna činnosť a menežment liečby pacientov NEDU v Ľubochni
 

Projekty elektronizácie zdravotnej starostlivosti

 • Elektronická syntéza výsledkov funkčných a zobrazovacích vyšetrení
 • Elektronické registre sledovania a liečby
 

Revitalizačné projekty

 • Očné oddelenie Zvolen
 • FNSP Martin
 • OMŠ BB
 • NFDR BB, DFN BB
 • Očné ambulancie BBSK
 

 • 12 rokov líder Vitreoretinálnej sekcie na Slovensku
 • Líder v prezentácii výsledkov najnovších metód liečby
 • Líder kurzov diagnostiky a liečby ochorení sietnice a sklovca
 • Medzinárodná reputácia a pravidelná účasť zahraničných expertov
 • Líder v prezentácii mladých špecialistov

 

 • 10 rokov líder Školy mikrochirurgie oka na Slovensku
 • Kurzy pre lekárov a operačné sestry
 • Výchova novej generácie lektorov
 • Medzinárodná účasť
 • Rozšírenie činnosti s Alcon Experience center – Barcelona
 

14 rokov činnosti v OMŠ

 • 14 rokov činnosti v OMŠ
 • 2008 – Projekt záchrany Očnej materskej škôlky v Banskej Bystrici
 • 2009 – Obnovenie skríningu porúch zraku u detí v škôlkach v Banskej Bystrici
 • 2010 – 2017 – Zdravé očko – rozšírenie a zlepšenie efektívnosti skríningu – BBSK
 • 2022  akreditácia školiaceho centra pleoptiky a ortoptiky pre SZU
 
Ďalšie aktivity:

 • Pracovné listy pre tupozraké deti 
 • Edukácia pedagógov MŠ a spolupráca pri liečbe tupozrakosti 
 • Štvorlístok deťom – vyšetrenie a okuliare deťom z letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín zdarma
 • Zdravé očko v Afrike – zakúpenie prístroja na vyšetrenie zraku, vyškolenie personálu v slovenskej nemocnice v Keni a následná výroba a  zasielanie potrebných okuliarov deťom zdarma 

 

 

 

 

Reading centrum – november 2012, Ľubochňa, slávnostné otvorenie projektu

 

Máj 2014, EASDEC Padova

 • prezentácia výsledkov Reading centra v zahraničí

 

Apríl 2004 – august 2005, zavedenie PPV, prvá 25G PPV v SR

V roku 2009 sme realizovali revitalizáciu Očnej materskej škôlky.

2013-2017 efektívny menežment, moderné operačné postupy, obnova priestorového a prístrojového vybavenia

Od 2016 – obnova činnosti, obnova priestorového a prístrojového vybavenia

Od 2018 – obnova činnosti, obnova priestorového a prístrojového vybavenia

Naše prvenstvá

na slovensku

 • založene Špecializovanej nemocnica v odbore oftalmológia – prvej na Slovensku
 • Burst, nová technika operácie katarakty – prvá na Slovensku

Bezstehová PPV vykonaná ambulantne – prvá na Slovensku

implantácia fotochromatickej šošovky – prvá na Slovensku
zavedenie Mikroperimetrie SLO – prvej na Slovensku
revitalizácia Očnej škôlky – prvej na Slovensku
 • Sympózium Vitreoretinálnej sekcie – prvé na Slovensku
 • Resight – bezkontaktný širokouhlý zobrazovací systém – prvý na Slovensku
 • skríning porúch zraku u detí – Zdravé očko – prvý na Slovensku
 • zavedenie Anti VEGF v liečbe RVO a DEM – prvé na Slovensku
 • vytvorenie Reading centrum – prvé na Slovensku
 • Laser sietnice PASCAL – prvé na Slovensku
 • Škola mikrochirurgie oka – prvá na Slovensku
 • režim IVT liečby TaE – prvý na Slovensku
 • Implantácia torickej šošovky – prvej na Slovensku
 • komplexná liečba DR a DEM – prvá na Slovensku
Diaret multicentrická štúdia DR a DEM – prvá na Slovensku
Efektívny menežment Aplikačného centra – prvý na Slovensku
 • Ozurdex v liečbe DEM – prvý na Slovensku
 • Ultrasert v operácii katarakty – prvý na Slovensku
 • Komplexná laserová liečba glaukómu – prvá na Slovensku
 • Verion – navigačný systém operácie katarakty – prvý na Slovensku
 • Elektronický register IVT liečby – prvý na Slovensku
 • Clareon šošovky v operácii katarakty – prvé na Slovensku
 • Argos biometer s navigáciou operácie – prvý na Slovensku
ASM bezpečnostný systém v operácii katarakty – prvý na Slovensku

vytvorenie portálu pre vzdelávanie oftalmológov (skola.oftal.sk) – prvého na Slovensku

UWF funduskamera – prvá na Slovensku