Cenník

Platný od 20. 2. 2023

Poplatok za vyšetrenie v pohotovosti je 2 €.

Ambulantná operácia katarakty s implantáciou štandardnej foldovateľnej šošovky pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku je u nás bez poplatku.

Služby a výkony nehradené zdravotnou poisťovňou

POPIS ČINNOSTICENA
Poplatok za ubytovanie pri výkonoch, pri ktorých nie je hradená hospitalizácia70 €
Poplatok za obed10 €
Poplatok za celodennú stravu20 €
Potvrdenie pre sociálnu poisťovňu15 €
Vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla20 €
Vystavenie lekárskeho posudku (o zdravotnej spôsobilosti na prácu, posúdenie zdravotného stavu pre komerčnú poisťovňu) bez vyšetrenia20 €
OCT TZN vyšetrenie zrakového nervu optickou koherentnou tomografiou15 €
OCT MK vyšetrenie makuly optickou koherentnou tomografiou15 €
OCT KU vyšetrenie komorového uhla optickou koherentnou tomografiou (poistenci ZP Union majú OCT vyšetrenie 2x ročne hradené ZP)15 €
OCT ANGIO vyšetrenie angiografie optickou koherentnou tomografiou15 €
IOL MASTER meranie a výpočet umelej vnútroočnej šošovky25 €
VERION meranie, výpočet a projekcia torickej vnútroočnej šošovky50 €
ARGOS meranie, výpočet a projekcia torickej vnútroočnej šošovky75 €
VERION BARRET meranie, výpočet a projekcia multifokálnej šošovky75 €
Doplatok rozdielu medzi nákupnou cenou umelej vnútroočnej šošovky a sumou, ktorú za ňu hradí príslušná zdravotná poisťovňa (výška poplatku aktuálne podľa platnej legislatívy).variabilná cena
Poplatok za výber operatéra50 €
COVID-19 test10 €

Kozmetické operačné výkony a diagnostické výkony pre samoplatcov

POPIS ČINNOSTI CENA
Odstránenie previsu kože horného viečka – jedno oko 330 €
Odstránenie previsu kože horného viečka – obe oči 640 €
Operácia katarakty s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky (k cene výkonu sa pripočítava cena umelej vnútroočnej šošovky podľa nadobúdacej ceny) 800 €
Pars plana vitrektómia (k cene sa pripočítava cena špeciálneho jednorázového spotrebného materiálu pre 23G a 25G vitrektómiu) 2 500 €
Intravitreálna aplikácia liečív (k cene sa pripočítava cena lieku podávaného intravitreálne) 150 €
Laser sietnice 220 €
Komplexné očné vyšetrenie pri ochoreniach sietnice 100 €
Komplexné očné vyšetrenie pri glaukómovom ochorení 100 €
Komplexné vyšetrenie predného segmentu 100 €
Vyšetrenie perimetra 20 €
Komplexné očné vyšetrenie pred operáciou katarakty 100 €
Kontrolné očné vyšetrenie – opakované 50 €
YAGLASER glaukómu alebo katarakty 320 €