Vitreoretinálna sekcia SOS

VRS

Vážení členovia a fanúšikovia Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, milí priatelia,

Od roku 2009 sme 14 rokov pravidelne organizovali Vedecké pracovné dni Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Odborný program mával tradične tri časti: chi-rurgickú, nechirurgickú a kurzy.

Počas našich stretnutí sme v nechirurgickej sekcii riešili hlavne aktuálne otázky rozvíjajúcej sa Anti VEGF liečby a boli to neraz búrlivé diskusie o diagnostike, liečbe, indikáciách, režime a menežmente liečby. Aj vďaka týmto diskusiám sa nám podarilo na Slovensku zaistiť veľmi dobrú dostupnosť a veľmi dobré výsledky Anti VEGF liečby. V tejto oblasti sa nám podarilo realizovať aj niekoľko projektov, z ktorých spomenieme aspoň Register Anti VEGF liečby a Reading centrum. Postupne sme sa venovali aj všetkým ostatným témam ochorení zadného segmentu oka a pozývali sme špecialistov z rôznych oblastí, čím sme zlepšili informovanosť o súčasných možnostiach diagnostiky a liečby všetkých ochorení zadného segmentu oka. Z iniciatívy VRS bola v Banskej Bystrici obnovená liečba chronickej centrálnej seróznej choriore-tinopatie CSCH pomocou fotodynamickej terapie PDT. V chirurgickej sekcii sme zaznamenali obrovský progres v technických možnostiach PPV, ktorá neustále posúva hranice efektívnosti, bezpečnosti, časovej náročnosti a úspešnosti PPV. Ot-várajú sa nové možnosti 3D vizualizácie vnútroočných operácií. Posledných 10 rokov sme sa venovali novým postupom a možnostiam hlavne chirurgie makuly, prínosu Anti VEGF v chi-rurgii PDR, menežmentu akútnych stavov ako trauma, endoftalmitída, či amócia sietnice, ale aj iným aktuálnym chirurgickým témam. Treťou časťou našich stretnutí bolo organizovanie kurzov podľa aktuálnej potreby a neskôr aj wet labov, z ktorých sa od roku 2013 vyvinula Škola mikrochirurgie oka, ktorú sme v roku 2019 organizovali po prvý krát ako samostatné podujatie.

V roku 2020 prišla pandémia COVID 19, ktorá prerušila organizovanie vedeckých podujatí tradičnou formou. Odborné diskusie a vzájomná interakcia sa presunuli do virtuálneho prostredia. Aj keď sa epidemiologická situácia v súvislosti pandémiou COVID 19 konečne zlepšuje a protipandemické opatrenia sa uvoľňujú, naše spoločné stretnutie tak ako sme naň zvyknutí a ako ho máme najradšej, osobné, priateľské a živé, stále nie je možné. Preto sa plánovaný 11. ročník Vedeckých pracovných dní VRS opäť odkladá. Žiaľ, dnes nikto nevie s istotou povedať čo bude na jeseň. Veľké medzinárodné kongresy ako EURETINA, sú zatiaľ stále plánované len on-line formou. Preto aj my organizujeme online konferenciu na jeseň, kde by sme prebrali aktuálne témy. O detailoch konania a programe Vás budeme dostatočne vopred informovať. Prajeme vám všetkým hlavne veľa zdravia a síl v tomto náročnom období.

MUDr. Monika Gajdošová, predsedníčka VRS

Začiatok činnosti VRS

2009 obnovenie činnosti VRS
Predsedníctvo: Strmeň, Hlôška, Štubňa, Ondrejková

2010 1. Vedecké pracovné dni VRS
Organizátori: Ondrejková, Gajdošová, Lysina

2013 1. členská schôdza VRS. Zvolená predsedníčka VRS: Monika Gajdošová
Členovia výboru: Hlôška, Ondrejková, Čerman, Jančo

Interakcie VRS

Spolupráca s ČVRS, doterajšia zahraničná účasť a pozvaní hostia.
CZ: prof. MUDr. Řehák Jiří Csc, FEBO, doc. MUDr. Chrapek Oldřich PhD, MUDr. Procházková Lidmila PhD, MUDr. Závorková Martina PhD, MUDr. Vysloužilová Daniela PhD, MUDr. Ernest Jan PhD, prof. MUDr. Heissingerová Jarmila MBA, PhD, MUDr. Manethová Katerina
EU: prof. MUDr. Rehák Matúš PhD, FEBO, MUDr. Kuffová Lucia PhD,
SK: prof. MUDr. PhDr. Furdová Alena PhD, MPH, MSc., MUDr. Čepilová Zdena, MUDr. Tomčíková Dana PhD, MUDr. Štetinová Tamara PhD, MUDr. Hlavačková Katarína PhD, doc. MUDr. Szilasiová Jarmila PhD

Budúcnosť VRS

Príležitosť pre mladých oftalmológov.
Súčasťou stretnutí je od začiatku aj výchova mladých oftalmológov, ktorí tu dostávajú príležitosť prednášať a tak získavajú svoje prvé skúsenosti s vedeckou prácou, verejným vystúpením a odbornou diskusiou.

História VRS

jún 2010

1. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

Účinnosť anti VEGF v liečbe VPDM
Diabetická retinopatia, nové trendy v liečbe DEM
Nové možnosti PPV

Kurz ETDRS

jún 2011

2. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

Venózne oklúzie sietnice
Chirurgické riešenie odlúpenia sietnice

Kurz ETDRS, OCT, FAG

jún 2012

3. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

CSCHR jej diagnostika a liečba
Chirurgia makuly

Kurz OCT, wetlab IVT

jún 2013

4. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

Diagnostika a liečba ROP
Anti VEGF liečba podstata a stratégia
Nádory oka

Kurz diagnostiky a liečby ROP
wetlab IVT a PPV

1. Škola chirurgie sietnice a sklovca, september 2013

jún 2014

5. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

Odborné usmernenia pre VPDM, DEM, RVO, ROP, tumory oka,
Projekty: RC, Mobilná klinika, Zdravé očko, FRB, Diaret, ambulancia pre slabozrakých
Diagnostika a liečba uveitíd
Trauma oka

2. ŠMO 2014

jún 2015

6. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

Ochorenia ZN, PPV
M.D. Kuffová: Kurz diagnostiky a liečby uveitíd

3. ŠMO 2015

jún 2016

7. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

Aktuálne trendy a možnosti IVT
Liečba DEM
Kurz OCT

4. ŠMO 2016

jún 2017

8. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

Dlhodobé výsledky IVT liečby ochorení sietnice
Manažment akútnych chirurgických ochorení sietnice a sklovca
Komplikácie IVT liečby

5. ŠMO 2017

jún 2018

9. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

Sietnicové komplikácie myopie
Poruchy vitreomakulárneho rozhrania

Kurz FAG
Kurz Elektrofyziologie

6. ŠMO 2018

jún 2019

10. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

OCT angio, CSCHR a PDT, DEM
VPDM, ROP, kontroverzie anti VEGF
Subretinálne hemorágie

10 rokov VRCH

jún 2022

11. Vedecké pracovné dni VRS

Témy:

Novinky v diagnostike a liečbe ochorení zadného segmentu oka, nové liečivá

Súčasný manažment PDR, Anti VEGF, PPV, LASER

Nové výzvy vo vitreoretinálnej chirurgii, veľké diery makuly, vitreoretinálne komplikácie pri myopii,
subretinálne hemorágie, jamka zrakového nervu, endoftalmitídy, komplikácie pseudofakie