História OFTAL

Od založenia po súčasnosť

2005 - 2024

Líder oftalmológie v SR

Komplexná oftalmologická starostlivosť:
Ambulancie, lôžka, operačné sály, očná optika, očná škôlka
Úseky: diagnostika a liečba ochorení predného segmentu oka, zadného segmentu oka, glaukóm, ortoptika a pleoptika

 
Veda, výskum, výchova a vzdelávanie:
14 lekárov, špecialistov, 4 lekári v špecializačnej príprave
12 rokov organizácia Vedeckých pracovných dní VRS
10 rokov organizácia Školy mikrochirurgie oka
10 rokov účasť na klinickom výskume
4 roky činnosti Reading centra

 • Zavádztanie progresívnych postupov menežmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti

 • Zavádzanie najmodernejších prístrojov na operácie predného i zadného segmentu oka

 • Zavádzanie najkvalitnejších vnútroočných šošoviek

 • Zavádzanie nových metód sledovania a liečby očných ochorení
 
 

 • Stále zlepšovanie možností účinnosti a bezpečnosti operačnej techniky
  • Lineárne FAKO, torzné FAKO, Inteligentné FAKO
  • Navigácia
  • Superinteligentné FAKO

 • Accurus, Infinity, Centurion, Verion, Active Sentry

 • Constellation

 
 • Špičkové optické vlastnosti VOŠ
  Monofokálne asférické, monofokálne asférické torické, 6mm celistvá optická zóna, multifokálne, multifokálne torické

 • Optimálny tvar VOŠ, stabilná poloha v oku a prevencia sekundárnej katarakty
  Stable force haptics, 6mm optická zóna s celistvým hranatým okrajom

 • Hydrofóbny materiál, kvalitný UV filter a filter a modrého svetla, prevencia sekundárnej katarakty, melanómu a VPDM
  Acrysof IQ, Clareon

 • Dokonalé zavádzacie systémy, ľahká a bezpečná implantácia
  Monarch, Ultrasert, AutonoMe

 

 

 • Stále zlepšovanie možností, účinnosti a bezpečnosti operačnej techniky
  • od 20-27G, chlopne, vitrektomy, inštrumenty

 • Nové zobrazovacie možnosti
  • 3D zobrazenie

 • Líder v chirurgii makuly

 • Líder v komplexnej liečbe DR

 • Accurus, Constellation
 
 • Stále zlepšovanie možností, účinnosti a bezpečnosti liečby
 • Komplexná diagnostika, najmodernejšia zobrazovacia technika
 • Efektívny menežment
 • Moderné režimy liečby, individualizácia režimu liečby
 • Register výsledkov liečby
 • Klinický výskum

 • Fundus kamera, Angio OCT

 

 • Komplexná diagnostika, najmodernejšia zobrazovacia technika
 • Efektívny menežment
 • Register výsledkov liečby
 • Diagnosticko – terapeutické hospitalizácie
 • Komplexná laserová liečba. SLT, YAG, CPC
 • Incízne operácie
 • Kryoterapia
 • OCT + Perimeter Forum
 
 

Kvalitné prístroje, bezchybný servis, špičkové materiály, najmodernejšia liečba, neustále inovácie.

 • Alcon
 • Zeiss
 • Survey
 • Novartis, Bayer
 • Stapro
 
Spoločné projekty:
 • VRS
 • ŠMO
 • Zdravé očko
 • Reading centrum
 • Forum
 • Registre sledovania a liečby
 • 12 rokov organizácie VRS
 • prináša netradičnou formou aktuálne témy zadného segmentu oka
 • príležitosť prezentácie pre mladých oftalmológov
 • tradičná účasť zahraničných expertov

 

 • 10 rokov organizácie ŠMO
 • Nácvik práce s operačným mikroskopom a prístrojmi na FAKO a PPV
 • Nácvik základných mikrochirurgických techník na umelom a prasacom oku
 • Kurz operácie katarakty, amócie, glaukómu a PPV pre začiatočníkov aj pokročilých

 

 • Alcon EMEA training hub for healthcare professionals and employees
 • Center of excellence with the latest technology from the Alcon portfolio
 • Equipped with wetlabs, interactive technologies and other the facilities to offer the optimal experience for our customers
 • Situated in the heart of Barcelona

 

14 rokov činnosti v OMŠ

 • 2008 – Projekt záchrany Očnej materskej škôlky v Banskej Bystrici
 • 2009 – Obnovenie skríningu porúch zraku u detí v škôlkach v Banskej Bystrici
 • 2010 – 2017 – Zdravé očko – rozšírenie a zlepšenie efektívnosti skríningu – BBSK
 
Ďalšie aktivity:
 • Pracovné listy pre tupozraké deti 
 • Edukácia pedagógov MŠ a spolupráca pri liečbe tupozrakosti 
 • Štvorlístok deťom – vyšetrenie a okuliare deťom z letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín zdarma

 

Reading centrum – november 2012, Ľubochňa, slávnostné otvorenie projektu

 

Máj 2014, EASDEC Padova

 • prezentácia výsledkov Reading centra v zahraničí

 

 • Apríl 2003 – august 2005, MUDr. Marta Ondrejková, PhD
 • Inovácia operačných a liečebných postupov zadného segmentu oka, prvá 25G PPV v SR
 • Apríl 2012 – august 2017, MUDr. Marta Ondrejková, PhD
 • Inovácia operačných a liečebných postupy
 • Zavedenie efektívneho menežmentu kliniky
 • Obnova priestorového, prístrojového vybavenia a softvérového vybavenia
 • Obnova postgraduálnej prípravy oftalmológov
 • Participácia na organizácii kongresov VRS, ŠMO a činnosti RC

Časová os

v rokoch

 • 1.6. založenie OFTAL – Špecializovanej nemocnice v odbore oftalmológia
 • 12.12. uvedenie do prevádzky nových priestorov v objekte polikliniky
 • zavedenie burst techniky fakoemulzifikácie – prvej na slovensku
 • Accurus – kombinovaný prístroj na operácie PS aj ZS oka
 • zavedenie implantácií šošovky so žltým filtrom Acrysof Natural
 • 1.6. otvorená Očná optika OFTAL Zvolen
 • 1. implantácia fotochromatickej šošovky v SR
 • získanie certifikátu kvality ISO 9001 – 2000
 • prvý OCT prístroj OTI scan s mikroperimetriou
 • zavedená chirirgia makuly
 • zavedená mikroperimetria (prvá na slovensku)
 • SLT – laser- umožnujúci liečbu glaukómu začala v októbri MUDr Gajdošová
 • organizácia Celoslovenského očného kongresu vo Zvolene
 • začiatok intravitreálnej liečby ochorení sietnice- najskôr kortikosteroidy (Triam) v liečbe DEM a venźnych oklúzií, neskôr neskôr Lucentis a Macugen v liečbe vlhkej formy VPDM
 • prístroj na kryoretinopexiu sietnice
 • ultrazvukový prístroj A scan – B scan
 • Infiniti –  prístroj na fakoemulzifikáciu novej generácie – Torzné fako, umožňujúce operáciu katarakty s maximálnou efektivitou a bezpečnosťou
 • AC – stali sme sa aplikačným centrom pre intravitreálnu liečbu – VPDM, DEM, RVO
 • 23G PPV  prvý krát na našom pracovisku
 • získanie certifikátu ISO 9001 – 2008
 • IOL Master- umožnujúci presný výpočet hodnoty vnútroočných šošoviek
 • LUMERA- nový operačný mikroskop- s vysokokvalitným zobrazovacím systémom,
 • RESIGHT- nový širokouhlý zobrazovací systém umožňujúci bezkontaktne rozšírenie zorného poľa operatéra počas pars plana vittrektómie
 • v júni 1. ročník Vedeckých pracovných dní VRS SOS , Kaskády
 • YAG laser a nový  moderný sietnicový laser VISULAS – YAG laser kapsulotomie, YAG laser IT
 • použitie IVT antiVEGF v liečbe sekundárneho glaukómu
 • Plusoptix- nový prístroj umožnujúci záchyt refrakčných chýb u malých detí – a tým aj včasnú diagnostiku regrakčných chýb a ich adekvátnu liečbu
 • projekt Zdravé Očko – skríning refrakčných chyb u detí v predškolskom veku pomocou Plusoptixu
 • očná optika v Banskej Bystrici- v nemocnici F.D. Roosevelta
 • štandardná liečba edému pri  akútnych venóznych oklúziách sietnice ivt liečbou (antiVEGF a Ozurdex)
 • projekt Reading Centrum – telediagnostika skríning diabetickej retinopatie u pacientov s DM v spolupráci s Národným Endokrinologickým Ústavom v Ľubochni
 • Constellation –  prístroj na pars plana vitrektómiu najnovšej generácie s vysokofrekvenčným vitrektómom 5000 cps, 23G bezstehová PPV nahradila 20 G PPV, moderná mikroincízna technika PPV    
 • otvorenie novej špecializovanej očnej ambulancie v Banskej Bystrici – s vysokokvalitným prístrojovým vybavením – OCT Zeiss, digitalizovaná fundus kamera  Canon, nonmydriatická fundus kamera Topcon – umožňujúce detailnú diagnostiku sietnicových ochorení ( aj fluoresceínovú angiografiu) a ich následnú liečbu ( vysokokvalitný laser – PASCAL – umožnujúci šetrnú, rýchlu, menej bolestivú laserkoaguláciu sietnice ) laserom či intravitreálnou liečbou ( v aplikačnom centre OFTAL- Zvolen)
 • nova očná optika v Banskej Bystrici –  pri očnej ambulancii Spojová 25 
 • nový OCT prístroj a fundus kamera Zeiss  – digitalizácia dát
 • prvá medzinárodná štúdia OCTAVE (liečba VPDM), neskôr aj POLARIS ( liečba DEM), LUMINOUS
 • v máji prvý krát použitie 25G+ PPV na našom  pracovisku
 • v septembri – Prvý ročník Vitreoretinálnej školy ochorení sietnice a sklovca
 • 2 Postery na COPHy v Budapešti , 2 prednášky na EURETINE v Hamburgu 
 • článok v Československej oftalmológii (skríning refrakčných porúch v destkom veku)
 • organizácia prvej Školy mikrochirurgie oka (ŠMO)
 • v decembri prvá implantovaná Torická VOŠ
 • implantácia prvých multifokálnych VOŠ
 • poster na COPHY v Lisabone, Poster na EADSec v Padove
 • poster na EURETINE v Londýne 
 • CENTURION moderný prístroj na fakoemulzifikáciu novej generácie,
 • VERION – projekčný zobrazovací systém – umožňujúci presnú implantáciu torických VOŠ
 • projekt DIARET – celoslovenský projekt- multicentrická štúdia zameraná na skrínign diabetickej retinopatie a diabetického edému makuly
 • prvý krát použitá 27 G PPV s novou koncovkou Ultravit s frekvenciou 7000 cps
 • prednáška na EURETINE v Nice
 • článok v Československej oftalmológii (Epiretinálne membrány)
 • možnosť odskúšať OCT angio
 • rekonštrukcia a rožšírenie Špecializovanej očnej nemocnice vo Zvolene – časť Retina a AC
 • nová očná ambulancia v Brezne – IOL Master
 • nový ultrazvukový diagnostický prístroj ( A scan,  B scan)  
 • dve nové medzinárodné štúdie – AQUA (liečba DEM), Harrier (liečba VPDM)
 • zavedenie Ozurdex v liečbe DEM 1 v SK
 • zavedenie nového systému implantácie šošoviek – Ultrasert (prvej na slovensku)
 • nový laser na liečbu glaukómu CPC
 • nový navigačný systém Verion na implantáciu torických a prémiových šošoviek (prvý na slovensku)
 • zavedenie elektronického registra IVT liečby (prvý na slovensku)
 • rozšírenie ŠN Oftal – rekonštrukcia a otvorenie ambulancia v Krupine
 • nový koncept satelitných ambulancií na riešenie skvalitnenia starostlivosti, generačnej výmeny a dostupnosti špecializovanej starostlivosti
 • zavedenie šošovky Clareon z najkvalitnejšieho materiálu (prvé na slovensku)
 • rekonštrukcia priestorov a rozšírenie ŠN Oftal vo Zvolene,
 • samostatné ambulancie pre GLAUKÓM a BIOMETRIu
 • zavedenie nového Biometra s navigáciou Argos (prvého na slovensku)
 • zavedenie Angio OCT
 • zavedenie ASM inteligentné FAKO (prvé na slovensku)
 • vytvorenie portálu pre vzdelávanie mladých oftalmológov elektronicky (E learning SMO – prvé na slovensku)
 • zavedenie novej šošovky Vivity
 • UWF funduskamera
 • zavedenie pravidelného vzdelávania ambulantných lekárov
 • informačno-osvetová kampaň na ochranu pacientov

Počet pracovníkov a pracovísk Oftal

No Data Found

Počet výkonov a hospitalizácií

No Data Found